Logo


 

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki korzystania z serwisu internetowego, działającego pod adresem internetowym www.flirt.chatdziewczyny.pl.
 2. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem www.flirt.chatdziewczyny.pl
 3. Administrator zapewnia dostęp do niniejszego regulaminu w formie pliku PDF..
 4. Użytkownik akceptując Regulamin deklaruje jego znajomość oraz wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich jego postanowień.
 5. Administratorem i Operatorem serwisu www.flirt.chatdziewczyny.pl jest Scenic Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-722), ul. Podchorążych 73 lok. 33 (zwana dalej Administartorem).

 6. Usługa przeznaczona jest dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, którzy ukończyli 18 lat, posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym korzystanie z Serwisu i jego Usług.

 

§2. Rejestracja Użytkowników

 

 1. Osoba fizyczna będąca Użytkownikiem oświadcza, że jest pełnoletnia lub korzysta z Serwisu za zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Użytkownik korzystający z serwisu www.flirt.chatdziewczyny.pl może dokonać rejestracji zgodnie z procedurą określoną w internetowym formularzu rejestracyjnym, należy wypełnić następujące obligatoryjne pola:
  • Login
  • Mail
  • Numer telefonu GSM
  • Województwo
  • Płeć
  • Rok urodzenia
  Użytkownik może również korzystać z serwisu www.flirt.chatdziewczyny.pl bez konieczności rejestracji.
   
 3. W przypadku zmiany danych podanych przy rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu.
 4. Przez dane rejestracyjne należy rozumieć wszelkie informacje dostarczane Administratorowi w trakcie rejestracji Użytkownika lub korzystania z Serwisów.
 5. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane:
  • a. nie będą nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
  • b. nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej, ani tez dóbr osobistych;
  • c. nie będą naruszały obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych za obowiązujące norm obyczajowych);
  • d. nie będą obraźliwe oraz nie będą zawierały gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;
  • e. nie będą zawierały treści budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny
  • f. nie będą zawierały bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do opisów towarów lub usług:
   • - które są zgodnie z niniejszym Regulaminem niedozwolone;
   • - w stosunku do których Użytkownik nie ma praw umieszczać odsyłaczy.
 6. Administrator stworzy bazę danych Użytkowników Serwisów. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z Serwisu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz dla celów marketingowych i statystycznych przez Administratora
 7. Administrator informuje ponadto, że Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany przez użytkownika numer telefonu GSM oraz adres email.

 

 

§3. Zasady ogólne korzystania z Serwisu

 

 1. Użytkownik, który chce rozpocząć pogawędkę w ramach Usługi, wysyła wiadomość SMS na numer [[[numer]]] o treści wskazanej w serwisie. W odpowiedzi otrzymuje wiadomość od innego uczestnika serwisu.
 2. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-Mobile, Plus GSM, Orange, Play), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).
 3. Opłata za wysłanie jednej wiadomości SMS na numer [[[numer]]], przeznaczony do korzystania z Usługi wynosi [[[cena]]] zł netto plus podatek VAT ([[[cena_vat]]] zł brutto).
 4. Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
 5. W trakcie trwania pogawędki Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych. Jedynym elementem identyfikującym Użytkownika, umożliwiającym korzystanie z usługi, jest numer jego telefonu komórkowego.
 6. Użytkownik ma prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi lub rozpocząć korzystanie z niej na nowo.
 7. W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, Organizator wysyła zwrotną wiadomość SMS z informacją, że wiadomość SMS przesłana przez Użytkownika zawierała błędy.
 8. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad.
 9. Układ Serwisu, materiały zamieszczone w Serwisach oraz każdy element Serwisu podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, poz. 904) i ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508). Zabronione jest kopiowanie materiałów zawartych w Serwisach, a także ich rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody Właściciela serwisu.
 10. Uczestnicy serwisu poprzez fakt wysłania wiadomości zamawiających usługi dostępne w zakresie serwisu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora serwisu ich danych (numerów telefonów ) dla potrzeb prowadzenia niniejszego serwisu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy serwisu nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu. Uczestnicy serwisu mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem niniejszego serwisu jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn.zm.) – Scenic Group Sp. z o.o. Uczestnik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie numeru telefonu komórkowego, który podał w zgłoszeniu, w celu przesyłania informacji handlowych dotyczących produktów Scenic Group Sp. z o.o. oraz w celach promocyjno - reklamowych. Jeżeli uczestnik żąda wykreślenia / zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres dane@ebill.pl Powyższe postanowienie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2003 roku. Uczestnicy serwisu poprzez fakt przystąpienia do zabawy (zamówienia serwisu) wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora serwisu ich danych osobowych (numerów telefonów) dla potrzeb prowadzenia niniejszego serwisu oraz do otrzymywania informacji dotyczących nowych usług i akcji uruchamianych w ramach serwisu.

 

§4. Zasady szczególne korzystania z Serwisu

 

 1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która posiada dostęp do sieci Internet lub telefon komórkowy w sieci jednego z operatorów działających na rynku polskim.
 2. Aby korzystać z Serwisu Użytkownik musi założyć konto osobiste zwane dalej "Kontem". W tym celu Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem, a następnie prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny wpisując swoje dane identyfikacyjne.
 3. Użytkownik może na bieżąco dokonywać zmiany swoich danych identyfikacyjnych podanych w formularzu rejestracyjnym. Na wniosek Użytkownika Administrator dokonuje całkowitego usunięcia danych lub Konta.
 4. W celu aktywowania wybranej usługi w Serwisie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny przewidziany dla usługi.
 5. Użytkownicy mają możliwość umieszczania w Serwisie własnych ogłoszeń i zdjęć. Zdjęcia będą każdorazowo zatwierdzane przez Administratora Serwisu. Każda załączana fotografia może zawierać tylko wizerunek osoby która wyraziła zgodę na zamieszczenie zdjęcia na stronach serwisu. Zabrania się zamieszczania w Serwisie danych umożliwiających identyfikacje Użytkownika Serwisu takich, jak np. numer telefonu, numer lub inna cecha wyróżniająca komunikatorów internetowych.
 6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie ogłoszeń i zdjęć o treści naruszającej prawo lub dobre obyczaje.
 7. Administratorem danych osobowych zawartych w ogłoszeniach jest Użytkownik zamieszczający ogłoszenie. Użytkownik powierza Administratorowi przetwarzanie danych osobowych zawartych w ogłoszeniach w celu korzystania z Serwisu w zakresie rejestrowania, przechowywania i rozpowszechniania. Użytkownik oświadcza, że dane osobowe zawarte w ogłoszeniu dotyczą jego osoby.
 8. Konta Użytkowników mogą być wykorzystywane do celów marketingowych wyłącznie przez Administratora, a w szczególności do: przesyłania reklam oraz innych treści o charakterze informacyjnym, załączania do listów reklam oraz innych treści o charakterze marketingowym (bez ingerencji w treść i poufność listu).
 9. Jeżeli użytkownik żąda wykreślenia /zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w treści numer telefonu, którego przesyła na adres bok@ebill.pl
 10. Treści ogłoszeń nie mogą być niezgodne z prawem polskim lub międzynarodowym. Rozumiemy przez to miedzy innymi materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej wyznaniowej, itp., propagujących przemoc. Niedozwolone jest również zamieszczanie następujących treści oferujących:
  • organy ludzkie,
  • bron, narkotyki i materiały pornograficzne,
  • towary pochodzące z kradzieży lub towary niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego,
  • informacje na temat zarabiania w Internecie w oparciu o systemy piramidowe, itp
  • towary, które nie istnieją,
  • ogłoszenia mające na celu niepokojenie osób trzecich,
  • towary i informacje, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich,
  • produkty farmakologiczne, których sprzedaż prowadzona jest przez apteki i wymaga przypisu lekarza,
  • prace bądź udostępnianie informacji o ofertach pracy w kraju i zagranica,
  • sprzedaż jakichkolwiek towarów i usług.

 

§5. Odpowiedzialność

 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewall'e - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają Użytkownikowi dostęp do treści zawartych w Serwisie.
 2. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem mogą pociągnąć za sobą zablokowanie dostępu do Serwisu oraz stosowne kroki prawne ze strony Administratora bądź właściwych organów.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • a. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu,
 • b. korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • c. treść zamieszanych ogłoszeń, treść przesyłanych wiadomości, oraz zawartość zdjęć, publikowanych przez Użytkowników. Wyłączna odpowiedzialność z tytułu powyższego ponosi autor, którym jest Użytkownik

 

§6. Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje Użytkowników związane z niniejszą Usługą powinny zostać sporządzone na piśmie i kierowane na adres e-mail info@smskontakt.pl lub listownie na adres Administratora z dopiskiem „SMS Kontakt”.
 2. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji.
 3. Po rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Administratora

 

§7. Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
  • korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
  • nieprawidłowe korzystanie przez Użytkownika z Usługi,
  • korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi,
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://flirt.chatdziewczyny.pl/home/regulamin oraz w siedzibie Organizatora.
 4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

 

zarządzane przez: Scenic Group Sp. z o.o. Strona główna Rejestracja Regulamin FAQ Reklamacje SMS